Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Tổng Giáo Phận Huế

Ban chung sự hiếu đạo Phủ Cam, Huế mừng lễ bổn mạng

Ban chung sự hiếu đạo Phủ Cam, Huế mừng lễ bổn mạng
Trương Trí11/8/2015

BAN CHUNG SỰ HIẾU ĐẠO GIÁO XỨ CHÍNH TÒA PHỦ CAM

MỪNG BỔN MẠNG VÀ KỶ NIỆM 33 NĂM THÀNH LẬP

Xem thêm ...

TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ KHAI SINH VÀ PHÁT TRIỂN

TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

KHAI SINH VÀ PHÁT TRIỂN

I. LỊCH SỬ KHAI SINH GIÁO PHẬN HUẾ

1. Huế thuộc Giáo phận Đàng Trong (1659-1844):

Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn đến những năm 1655-1659 lâm vào thế giằng co giữa hai bên đã kéo dài hơn 30 năm (1627-1659). Trong tình hình đó của Đại Việt và trong tình hình mới của Vatican: Đức Innocent X tạ thế ngày 7-1-1655, Đức Hồng Y Fabio Chigi được bầu lên ngôi giáo hoàng. Tân Giáo Hoàng Alexandre VII (1655-1667) cho công bố đoản sắc Apostolatus Officium, ký ngày 29-7-1658 bổ nhiệm linh mục François Pallu làm Giám mục hiệu tòa Heliopolis và linh mục Pierre Lambert de la Motte làm Giám mục hiệu tòa Berythe, đều là Giám mục “trong phần đất dân ngoại” ở Việt Nam - Đại Việt.

Xem thêm ...