Thứ Hai , 18 Tháng Mười Một 2019

Hải ngoại : Thư Thông báo của Cha Tuyên uý về việc Bầu BCH Cộng đồng nhiệm kỳ 2019-2023

THƯ THÔNG BÁO

Về việc Bầu Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại

(nhiệm kỳ 2019-2023)

Kính gởi: Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Chị,

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại,

Qúy Chức Hưu Cựu, Các Hội Đoàn, Qúy Ông bà và anh chị em.

  1. Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa với tâm tình tạ ơn vì Ngài luôn thương ban cho Cộng Đồng Giáo dân An Bằng Hải Ngoại có những tâm hồn hy sinh phục vụ cho các nhu cầu của Giáo xứ tại quê nhà cũng như Cộng Đồng Công Giáo An Bằng ở Hải Ngoại.
  2. Kính thông báo đến Qúy Cha, Quý Thầy, Qúy Chị, Quý Chức, Qúy Ông bà và toàn thể anh chị em hải ngoại biết: Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại sẽ hết nhiệm kỳ 2015- 2019. Thay mặt Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại, tôi xin thành kính cám ơn Qúy Chức đã hy sinh với tâm hồn quảng đại cho công việc chung của giáo xứ tại quê nhà cũng như ở hải ngoại.
  3. Để chuẩn bị bầu lại Ban Chấp Hành Cộng Đồng cho nhiệm kỳ 2019- 2023, xin Quý Ông bà và anh chị em ở mỗi Tiểu Bang và các thành phố đề cử số người vào trong Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại 2019- 2023 như sau:

–  Tiểu Bang Florida: 3 người.

–  Thành phố Denver, CO: 2 người.

–  Thành phố Detroit, MI: 1 người.

–  Thành phố Chicago, IL: 1 người.

–  Tiểu Bang Haiwaii; 1 người

–  North Carolina: 1 người.

–  Thành phố Wichita, KS: 1 người.

–  Tiểu Bang Califonia: 1 người.

–  Tiểu Bang Texas: 1 người..

– Tiểu Bang Alabama: 1 người.

Xin Qúy Ông Bà và anh chị em không nên đề cử những người giữ nhiều chức vụ trong các Đoàn Thể hay giữ nhiều công việc trong các Hội Đoàn. Theo như tôi nhận xét rằng, nếu đề cử một người có nhiều chức vụ ở các Hội Đoàn khác vào trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng thì tội cho họ, vì người này không có thời giờ lo công tác cho các Đoàn thể và gia đình họ.

  1. Yêu cầu Quý Ông bà và anh chị em ở các Tiểu Bang và các thành phố cho tôi biết danh sách Qúy vị được đề cử trước ngày 07 tháng 10 năm 2019. Sau khi đã có danh sách đề cử rồi, tôi sẽ thông báo cách bầu cử và ngày bầu Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại.
  2. Xin chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Thầy, Qúy Chị, Quý Chức, Quý Ông Bà và toàn thể anh chị em đã và đang hy sinh cho công việc chung cùa Giáo xứ tại quê trong thời gian qua. Đồng thời, xin Qúy Cha, Qúy Thầy, Quý Chị, Qúy Ông bà và Anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho việc bầu Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng được thành công tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Hãy đề cử những người có tâm hồn quan tâm xây dựng Cộng Đồng Công Giáo Hải Ngoại cũng như cho Giáo xứ tại quê nhà.

Cuối cùng, xin Chúa ban moị ơn lành trên Quý Cha, Quý Thầy, Quý Chị, Qúy Chức, Quý Ông bà và toàn thể anh chị em.

Trân trọng kính chào,

Hoa Kỳ, ngày 04 tháng 09 năm 2019

Lm. Antôn T. Văn Đình Quang,

Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại

Check Also

Lăng Cô/VN- Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ anh Phê-rô Lê Tuân

CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Tử nạn và Phục sinh Gia đình …

GXAB- Tân Ban Thường Vụ HĐGX nhiệm kỳ 2019-2023 nhậm chức

GXAB- Theo tin Ban Biên tập chúng con nhận được, sáng Chúa nhật XXVI Thường …

GXAB – Thư Mừng Lễ Bổn mạng Phê-rô, Phaolo và thông tin về Tủ thuốc Y tế của Cha Anton Văn Đình Quang

Nhân dịp Mừng Lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô,  Bổn mạng Giáo xứ, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *